طرح " معماری خوب "
طرح ساماندهی و ارتقاء زندگی مردم از طریق ارتقاء فضای زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه معماری و شهر
Sunday, 17 October , 2021
افزونه جلالی را نصب کنید. - 11 ربيع أول 1443
شناسه خبر : 332
  پرینتخانه » معماری تاریخ انتشار : 19 جولای 2020 - 22:22 | 359 بازدید | ارسال توسط :

مهاجرت روستایی، نقش سلامت و رفاه اقتصادی

مهاجرت روستایی، نقش سلامت و رفاه اقتصادی توسط امیر ملکشاهی ژوئن 28, 2020 بدون دیدگاه روستا یا به زبان پهلوی رستاک از تقریبا کوچکترین یگان اندازه گیری فضاهای اجتماعی است ده ها از هزاران سال پیش محل های اجتماع آدمیان برای سکونت در یک محل برای تامین نیازهای خود از طریق کشاورزی، پرورش دام و […]

مهاجرت روستایی، نقش سلامت و رفاه اقتصادی

مهاجرت روستایی، نقش سلامت و رفاه اقتصادی

روستا یا به زبان پهلوی رستاک از تقریبا کوچکترین یگان اندازه گیری فضاهای اجتماعی است ده ها از هزاران سال پیش محل های اجتماع آدمیان برای سکونت در یک محل برای تامین نیازهای خود از طریق کشاورزی، پرورش دام و ایجاد باغهای مختلف بوده تیپولوژی روستا در ایران گوناگونی فراوانی دارد نمونه های از روستاهای طبقاتی در شمال تا جنوب ایران پراکنده است و نیز هستند دهستان­هایی که سکونت دائمی در آنها شکل نمی گیرد.

جوره کندی ، روستایی شبیه نقشه ی ایران - مجله گردشگردی مارکوپولو ...
تصویر از روزنامه مشرق- روستای جوره کندی

در این بررسی روستا را می­خواهیم از منظر سلامتی و رفاه اقتصادی و علت ترک روستا را تا حدی بازجویم به همین منظور رجوع به آمارهای نیازی ضروری است استناد به آنها می­تواند نواقص و کمبودهای موجود را نمایان کند.

طرح بهداشت عمومی اولین بار در غرب خاورمیانه کشورمصر مطرح و از سال 1989 به اجرا گذاشته شد، سابقه ایران در تصویب و اجرا این طرح از سال 1357 و شیوه نوین اجرای آن از سال 1384 در تمامی کشور به اجرا گذاشته شد.

آمارهای بر روی تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که میانگین سطح سلامت در بین روستاییان برابر  11.3است و میانگین سلامت اقتصادی، اجتماعی، زیست پزشکی و محیطی به ترتیب 3.2 ، 15.3 ، 75.3 ، 25.3 است. بنابراین، نزدیک به 70 درصد روستاییان درسطح سلامت متوسط قراردارند. با این وجود محرومیت هایی در این آمار ارائه شده مشاهده می­شود که نشان از نواقص است و تلاش جدی تر را می­طلبد، با توجه با آنکه مهاجرت از روستا به شهر دیر زمانی است در حال انجام است، هستند روستاهایی که به علت بی آبی در سال­های اخیر خالی از سکنه شده­اند و درصد بسیار زیادی از اهالی، ساکن حاشیه شهرهای بزرگ شده­اند این در حالی است که تقریبا بیش از 1 ده است که پتانسیل­های طبیعی زیستی روستاها را در حال کشو هستیم با وجود این مناطقی نیز از کشور هستند که محرومیت بسیاری را تجربه می­کنند با نگاهی کلی می­توان دید که در مرکز کشور از کم آبی رنگ می­برند و در تمامی مناطق حاشیه­ای کشور که محرومیت آن ها به علل مختلف نمایان است راه کارهایی وجود دارد تا با استفاده از محیط بهرمندی از سطح رفاهی مناسب و همچنین حفظ و بهبود سلامت و استفاده از زیست بوم به این مناطق کمک شایسته­ای عمل آوریم.

روستاها را می­توان مراکز تولید کشاورزی در عصری دانست که زندگی شهری خود به نوعی یک ضرورت است تقریبا کمتر کسی در شهر هست که در روستایی در این سرزمین محل سکونت دومی در اختیار نداشته باشد. مفهوم روستا در خود آرامش و سکون به همراه دارد و صد البته که کار روستا بیشتر پرداختن به امور زمین و یا دام و درختان مثمر بسیار اندک هستند روستاهایی که از راه­های دیگر معاش خود را فراهم می­کنند راه­هایی چون تولید صنایع دستی یا همجواری با مناطق صنعتی یا کارهای معدنی که شرط زیستن را در روستا یا فراهم کرده­اند یا در مواردی خود مشکلی هستند برای زیستن مانند معادن همجوار روستا که گاه گرد و غبار حاصل، زیست را برای ساکنین مشکل می­کند. اما عمدا روستا مرکزی برای کشاورزی محسوب می­گردد از این رو بسیاری از همین روستاها با تیپولوژی­های متفاوت خود رفتار های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند. زندگی روستایی به عواملی چون در دسترس بودن آب برای کشاورزی در وهله اول و سپس وجود افرادی که شوق زیست و آبادانی و شکوفایی از طریق خاک را دارا هستند، بسته است.

http://bmgolestan.ir/core/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-290-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.jpg
خانه در استان گلستان پس از بازسازی با پوشش کاهگلی- استان داری استان گلستان

در نظام سلامت کشور مقرارتی وجود دارد که میزان دسترسی به سیستم سلامت را به تفضیل شرح داد است در این ضوابط آمده است روستاهایی با وجود جمعیت 1500 نفر یک خانه بهداشت و این میزان دسترسی بر اساس جمعیت و مسیر دسترسی مشخص گردیده است در بخشی اشاره به پیمایش دسترسی پیاده کمتر از 1 ساعت به این مراکز و برای بحث بارداری با ماشین به مراکز زایمان از این مراکز به نیم ساعت هم اشاره شده است. اغلب این مراکز بهداشت به صورت ساعتی خدمات خود را ارائه می­کنند مسئول آنها در نظام سلامت مطابق مقررات بهیارها، می­باشند. البته به صورت متوالی در ماه در این نظام پیش بینی سرکشی دکترها یا ارجاع بیماران به مراکز درمانی شده است تا به بهترین شکل سلامت عمومی جامعه تحت کنترل باشد.1

با توجه به اینکه نظام رفاهی و اجتماعی کشور به صورت مستقل از نظام سلامت عمل می­کنند نتایج نشان داده شده در سال 1394 مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای رفاه اجتماعی ساکن در منطقة مورد مطالعه شامل شش مؤلفة توانمندسازی اقتصادی و باز توزیع درآمد، توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایة اجتماعی، توانمندسازی محیطی، نهاد سازی و ارتقای پذیرش اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارائة خدمات ترویجی است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی این شش عامل،  68.5 است.

مطالعــات لیندبــرگ و جانســون شـکوفایی صنعـت گردشـگری و افزایـش رفـاه اجتماعـی روسـتاییان ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد. افـزون بـر ایـن، در ایـن ارتبـاط، اطـلاع از میـزان رفـاه اجتماعـی روسـتایی و بهبـود کیفیـت زندگـی روسـتاییان بـه دلیـل اثـرات انکارناپذیـر آن بـر ثبـات و مانـدگاری آنـان در مناطـق روسـتایی و حفـظ و کرامـات انسـانی آنهـا، تقلیـل نابرابریهـای اجتماعـی شــهری و روســتایی، عدالــت اجتماعــی، بهزیســتی فــردی و گروهــی، عدالــت مکانــی و افزایــش بهــره­وری تولیــدات کشــاورزی یــا ســایر فعالیت­هــای اقتصــادی در مناطــق روســتایی (حیــدری ســاربان، 1395) ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تصمیم­گیــری اســت کــه مســئولان و مدیــران بــه آن بایــد توجــه داشــته باشــند. به عبارتــی جهــت بهبــود کیفیـت زندگـی و ارتقـای شـاخص­های رفـاه اجتماعـی روسـتایی، لـزوم توجـه بـه میـزان شــاخص­های رفــاه اجتماعــی و اثــرات متغیرهــای بیرونــی بــر ارتقــای شــاخص­های رفــاه اجتماعـی روسـتایی از جملـه گردشـگری و برنامه ریـزی در راسـتای تقویـت و شـکوفایی صنعـت گردشـگری روسـتایی بـه جهـت ارتقـای رفـاه اجتماعـی روسـتاییان، ضـروری و اجتناب ناپذیــر اســت.2

معرفی جاهای دیدنی طبس ؛ عروس کویر ایران را بشناسید - علی بابا ...
عکس از روزنامه مشرق- روستای تاریخی نایبند

برای بهبود شاخص­های مختلف ذکر شده در گزارش فوق می­توان پیشنهاد­های ارائه شده است که با استفاده از آنها رفاه و تداوم زندگی اجتماعی روستا را بالا برد در همین رابطه می­توان به نقش بازسازی خانه های قدیمی،  ایجاد مسیر های بوم گردی، احیای قنوات در مناطق خشک، کارشناسی و بهره­وری زمین­ها بر اساس پتانسیل موجود، ایجاد مراکز کمپینک و راه اندازی مراکز توریستی در مناطق کمتر برخوردار، نگاه پایدار به توسعه و حفظ و حراست از منابع زیستی منطقه با همکاری و همراهی روستایان ( به مانند الگوی الگن)، احیای منابع آبی برا اساس الگوی پروفسور آهنگ کوثر در شهر فسا استان فارس و برنامه­های از این دست راه حل های امتحان پس داده هستند تا نقشی مجدد در زندگی روستایی پدید بیایید.

سدسازان حتا به حريم امن گربايگان فسا هم رحم نكردند! | مهار بیابان زایی
پرفسور کوثر – سایت https://mohammaddarvish.com/desert/archives/5216

منابع:

  1. http://sppl.ui.ac.ir/article_15948.html
  2. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCroi46pLqAhXH4KQKHbzlC4QQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Frefahj.uswr.ac.ir%2Farticle-1-2719-fa.pdf&usg=AOvVaw3zzk6eIu2k1imELtUSIk__
  3. https://jhgr.ut.ac.ir/article_51377_69c4147af4fcde338d6ed830f795d753.pdf
  4. http://dh.zaums.ac.ir/21257.page
  5. https://www.bizbooks.ir/سعید-انصاریان-و-رؤیاهای-بلوطی%e2%80%8c-بیناد/
  6. https://irannature.areeo.ac.ir/article_116120_45ae72c619f3404aaf729a5da1428078.pdf
نویسنده : امیر ملکشاهی
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.